Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Thema Wonen

Wat doet Samen Stichtse Vecht op het gebied van het thema WONEN? Op deze pagina zullen we laten zien wat de activiteiten zijn, welke onderwerpen wij ons het meest bezig houdt èn waar de bewonersgroepen zelf in participeren. Wil jij ook actief worden en meedoen met een onderwerp als Woningen, Spelen, Onderhoud groen en wegen, Wijken of weet je een ander leuk onderwerp over jouw directe woonomgeving? Vul onder (of klik) het contactformulier in en we nemen contact met je op.

Programma 2018 - 2022

De meeste mensen geven aan dat het in de gemeente prettig wonen is. De ruim opgezette woonwijken (nieuwbouw) en het relatief veel groen worden als prettig ervaren. Er is geen leegstand van sociale huurwoningen binnen de gemeente. Gezien de grote wachtlijsten bij de sociale verhuurder blijkt dat er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen. Door de snelle vergrijzing ligt de nadruk binnen de gemeente op de seniorenwoningen. Maarssen 2000 vindt dat haar inwoners een voorkeurspositie behoren te krijgen bij het woningtoewijzingsbeleid in onze gemeente.

Maarssen 2000 kiest voor levensloopbestendige woningbouw. Bouwen voor de doelgroepen jongeren en senioren met de voorkeur voor sociale huur- en koopwoningen. Geen (grootschalige) woningbouwprojecten in het Groene Hart, maar alleen op die plaatsen waar al gebouwd is.

Daar we de laatste jaren meer gebouwd hebben in de koop- en duurdere huur sector, zal er wat Maarssen 2000 betreft een inhaalslag moeten worden gedaan. Vooral ook met het oog op de rijkstaakstelling voor het huisvesten van statushouders als de regiokoers Thuiskomen in eigen wijk (beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang).

Er moeten goede afspraken komen tussen gemeente en woningcorporaties in geval van calamiteiten zoals brand- en waterschade. Deze afspraken moeten leiden tot snel onderdak voor de getroffen inwoners. Dit zowel voor huurders als voor eigen woning bezitters.

  • Met de woningbouwcorporaties dienen bindende prestatieafspraken te worden gemaakt met betrekking tot het aanbod van verschillende soorten woningen (ouderen, starters, gehandicapten, enz.), regulier onderhoud en meerjarenplan voor groot onderhoud. Zowel voor de korte als de langere termijn dient de zorgcomponent in samenwerking met de bestaande zorginstellingen steeds meer de aandacht te krijgen.
  • Verbetering van de voorraadstructuur heeft de hoogste prioriteit. De huidige kernvoorraad aan huurwoningen biedt naar de mening van Maarssen 2000 op korte termijn te weinig mogelijkheden om onze ouderen en jongeren in de gemeente snel en adequaat te kunnen bedienen. Verdere aanpassing van de kernvoorraad aan deze doelgroepen is in het belang van het krijgen van een betere structuur van de woningvoorraad en dus voor de ouderen en jongeren in de gemeente Stichtse Vecht. Daarom wil Maarssen 2000 bij het realiseren van woningen op inbreidingslocaties in eerste instantie een combinaties van sociale woningen voor ouderen (seniorenwoningen) en voor jongeren (starterswoningen).
  • Voldoende differentiatie in wijken levert de beste sociale samenhang op. Eenzijdige wijken moeten voorkomen worden.
  • De doorstroom vanuit goedkope woningen naar middel dure woningen dient te worden bevorderd, waardoor deze goedkope woningen beschikbaar komen voor starters.
  • Bij herstructureringsprojecten dient voldoende aandacht te zijn voor differentiatie in het type woning, waarbij er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven. Aanpasbaar bouwen, zodat woningen meer levensloop bestendig zijn, is wenselijk en wordt gesteund.

De regionale toewijzing van de huurwoningen zoals die nu plaatsvindt, doet geen recht meer aan de overal knellende vraag naar huurwoningen in Stichtse Vecht en speciaal de huurwoningen voor jongeren. De woningnood in de gemeente Utrecht wordt nu, door het bijzonder grote aantal urgentiegevallen, voor een belangrijk deel afgewenteld op de hiertoe in regionaal verband samenwerkende gemeenten. Maarssen 2000 staat een ander toewijzingsbeleid voor. Van de mogelijkheid om van kantoren woningen te maken wil Maarssen 2000 op korte termijn duidelijkheid verschaffen waar dat in Stichtse Vecht mogelijk is. Deze zelfstandige wooneenheden zullen bovenop de 30% sociaal dienen ter compensatie van de goedkope huurwoningen die aan Woningnet onttrokken zijn voor huisvesting in het kader van de door het Rijk opgelegde taakstellingen. Daarbij dienen duidelijke criteria gevolgd te worden, zodat deze woningbouw later niet als onwenselijk wordt bestempeld (i.v.m. eenzijdigheid, veiligheid, etc.). Een gemengde vorm van doelgroepwonen zou ook in Stichtse Vecht kunnen worden ingericht in bedrijfspanden.

Het invoeren van een compensatiefonds sociale woningbouw. Daar waar bouwprojecten niet voldoen aan de 30% sociaal, zullen de projectontwikkelingen worden belast met de inleg van compensatiegelden in een fonds, zodat de gelden daaruit gebruikt kunnen worden om op andere bouwlocaties deze woningen alsnog te bouwen.

  • Hoogbouw kan een oplossing zijn om aan de woningopgaaf te voldoen en nog niet buiten de rode contouren te bouwen. Echter een voorstel voor de ontwikkeling rondom Bisonspoor, bouwen tot hoogten van 60 a 70 meter vindt Maarssen 2000 onacceptabel. 40 meter is hoog genoeg.
  • Inbreidinglocaties in de dorpskernen moeten voldoen aan een strikte CROW parkeernorm en de doorvoer van verbindingswegen moet goed in ogenschouw worden genomen.
  • Naast duurzaam- en levensloopbestendigheid gaan we meer investeren op autoluw wonen. Parkeerbehoefte bij woningwijken moet, waar mogelijk, ondergronds worden ingericht.
  • Met coöperaties moeten afspraken gemaakt worden dat er woningen beschikbaar zijn bij huiselijk geweld, brand of andere zich voordoende acute situaties, zogenaamde Short Stay woningen.

De gemeente Stichtse Vecht bestaat dit jaar 10 jaar! Niet alleen iets om te vieren, óók om goed na te denken over de toekomst van jouw wijk, buurt en kern. Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waar de bewoners van onze gemeente de kans krijgen een nieuw bestuur te laten vormen. Samen Stichtse Vecht wil mét de bewoners een duidelijke agenda maken voor de aankomende vier jaar en verder. Wil jij ook een bijdrage leveren en meer zeggenschap krijgen? Doe dan ook mee! Denk mee over die thema’s die jij belangrijk vindt en beslis uiteindelijk ook hoe de agenda vorm gegeven moet worden. Voel je vrij onderstaand formulier in te vullen en vermeld daarbij Waarom jij graag mee wilt doen.

Laatste berichten Thema Wonen
Inwoners
1
Huishoudens
1
Bedrijven
1
woningen
1
× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content