Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Wie zijn wij?

Samen Stichtse Vecht is ontstaan na een naamswijziging van Maarssen 2000 in 2020. Maarssen 2000 is opgericht in 1969 en was ruim 40 jaar als enige lokale politieke groepering met mandaat van de kiezer vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Maarssen. Op 1 januari 2011 is Maarssen samen met Breukelen en Loenen de gemeente Stichtse Vecht gaan vormen. We zijn de langst bestaande en meest ervaren lokale politieke groepering in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Sinds de verkiezingen van 19 maart 2014 vertegenwoordigen we de bewoners met één raadslid in de raad van Stichtse Vecht.

Onze bestuurs- en fractieleden staan dicht bij de bevolking en zullen uw belangen met enthousiasme behartigen. Onafhankelijkheid is daarbij het sleutelwoord. Wij hoeven geen rekenschap af te leggen aan welke provinciale of landelijke partij dan ook. Samen Stichtse Vecht dient alleen uw belang als inwoners van Stichtse Vecht en daarom bepalen wij samen met u welke zaken of maatregelen er goed zijn voor de gemeente Stichtse Vecht en haar inwoners. Om dit te kunnen bereiken worden wij ondersteund door Code Oranje.

Samen Stichtse Vecht staat voor heldere eerlijke politiek zonder ideologische ballast. Links of rechts in de politiek is voor ons niet belangrijk. Op basis van thema’s vormen wij samen met de bewoners een agenda van onderop. Goede voorstellen zullen we ook politiek ondersteunen.  Wij zijn wars van achterkamertjespolitiek en staan voor eerlijkheid en volledige transparantie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze bestuurs- of fractieleden. U vindt de namen op onze site. Wij staan u graag te woord!

Via deze site zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van actuele lokale ontwikkelingen.

Vragen, ideeën en/of opmerkingen? Vul het contactformulier in of stel ze via de e-mail aan één van onze fractie- of bestuursleden.

Technische gegevens

  • Samen Stichtse Vecht | Maarssen2000
  • KVK nummer: 40480036
  • RSIN nummer: 815516654
  • Adres: Langegracht 48, Maarssen
  • WhatsApp: 06-53101766 (dus niet bellen)
  • Statuten (Algemene Voorwaarden)
  • Privacybeleid

Het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vereniging Maarssen2000 (Samen Stichtse Vecht) heeft geen winstoogmerk. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen wordt vermogen aangehouden. Jaarlijks wordt gespaard voor een verkiezingsfonds. Uit dit fonds wordt de verkiezingscampagne bekostigd. Voor meer informatie over onze financiën verwijzen wij u graag naar onze jaarstukken die je kan opvragen via ons contactformulier.

Alle financiële stukken worden opgesteld door onze penningmeester en gecontroleerd door de kascontrolecommissie.

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Omdat de huidige politiek niet is meegegroeid met de inwoners van Stichtse Vecht en de maatschappelijke vraagstukken die voorliggen. De politiek van Stichtse Vecht is blijven hangen in de naweeën van de herindeling en is niet gaan bouwen aan een “Samen zijn wij Stichtse Vecht”. Er wordt alleen gedacht in containerbegrippen als harmonisatie. De inwoners hebben het gevoel dat de ambtenaren “het” bepalen en dat de politiek geen grip heeft op voor de samenleving belangrijke vraagstukkenDaarnaast wordt teveel bepaald door landelijke partijen en landelijk beleid.

Samen Stichtse Vecht stelt de thema’s centraal, die bewoners belangrijk vinden en daardoor verbindt. Maarssen 2000 stelde de inwoner centraal. De mening van Maarssen 2000 kwam tot stand via een vaste achterban. Samen SV gaat uit van trouw aan een thema wat de inwoner interesseert en wat hij/zij zich aan verbindt. De politiek heeft dan meer aan een 2.0 versie van de volksvertegenwoordigende rol. De partij staat niet meer centraal, maar de (ervarings)deskundigheid van bewoners wordt volop ingezet.

Maarssen 2000 bestaat al 50 jaar en begon als een partij die onvrede had over het gemeentebeleid. Belangrijke speerpunten waren ruimtelijke ordening en sociale zaken. Maarssenbroek moest toen nog gebouwd worden. De partij was in de Maarssense tijd een grote vertegenwoordiger van lokale belangen. Na de herindeling heeft de partij er voor gekozen om zich niet te profileren in andere kernen en is ook in zijn naamstelling ongewijzigd gebleven.

 

Maarssen2000 heeft zich altijd onafhankelijk en zonder binding met een ideologie opgesteld. Die kant van de partij zullen we niet verlaten, maar we gaan wel de lokale en regionale samenwerking aan. Anders met bewoners in overleg? Samen Stichtse Vecht zal daarvoor een prachtig hedendaags platform voor bewoners beschikbaar stellen.

We laten partijpolitiek volledig achterwege. Er is draagvlak onder bewoners die zich inzetten om een thema/onderwerp verder te brengen. Politiek wordt weer dienend aan de samenleving. Als het aan Samen SV ligt krijgen de bewoners meer zeggenschap, helpen de bewoners elkaar en het bestuur er een hechtere samenleving van te maken. Maken we met elkaar heldere keuzes. Stemmen we van onderop welk dossier de voorrang moet krijgen en op welk dossier we meer gaan inzetten, meer gemeenschapsgeld naar toe mag en op welk dossier niet.

Nee dat klopt, daarom heten we ook Samen Stichtse Vecht. Daar zijn alle bewoners voor nodig en natuurlijk ook alle andere politieke partijen. Een mening hebben is leuk, alleen dan ben je er nog niet. Gelijk hebben of gelijk krijgen, dat is de kunst. Dus ook daar geldt dat we het samen moeten doen. Werk aan de winkel dus. Maar ik ben ervan overtuigd dat met deze nieuwe manier van werken, de huidige politiek ook mee zal willen doen. De bewoners zijn namelijk ook vaak onze kiezers.

Het klopt dat we in het democratisch bestel vaste werkafspraken hebben en daar gaan wij ons natuurlijk ook aan committeren. Wat bij bedoelen met agendabepaling is, dat we van onderop de mensen hun kennis en kunde laten inbrengen en van daaruit de prioriteiten op te stellen hoe we met elkaar aan thema’s gaan werken. Meningen en ideeën halen we op en laten bewoners met elkaar het debat hierover aangaan. We zetten daar een digitaal platform voor in, waar inwoners het politieke café of een soort Lagerhuis vormen. Daarmee schrijven zij zelf mee aan het, wat we tot nu toe het verkiezingsprogramma noemde, de werkagenda waarmee we in 2022 de verkiezingen ingaan. Nieuwe wijn in oude zakken? Nee, dat is niet zo. We zullen met elkaar met voorstellen moeten komen, welke de inspraak aan de voorkant beter organiseren. Daar zal niet alleen een beweging als Samen Stichtse Vecht mee gediend zijn, maar ook het huidig stelsel. We moeten met elkaar vaardig worden om de verschillen van inzicht, die zeer waardevol zijn en er echt toe doen, om dat verschil weer vruchtbaar te maken, de brug te slaan. In alle hectiek van deze tijd lijkt die rust er niet te zijn. We denderen door. De samenleving is inmiddels afgehaakt en democratie holt zichzelf steeds verder uit.

We hebben een digitaal platform (link), een Lagerhuis zo u wil. En inwoners zijn uitgenodigd om zelf hun thema’s aan te dragen en daar draagvlak voor te vinden. Ook wij zullen ons actief mengen op dat platform. De inwoners worden uitgedaagd ons bij hun thema te betrekken en ons mede eigenaar te maken van de oplossing. Dus niet vanuit de klacht, maar vanuit de zorg van inwoners.

Burgerparticipatie is geen burgerzeggenschap. Burgerparticipatie is een kreet/bestuursinstrument. Zeggenschap is iets anders dan betrokkenheid. Ruimte creëren voor maatschappelijke democratie en burgerzeggenschap staat bij Samen op de eerste plaats. Samen SV gaat voor politieke burgerparticipatie, kom maar op met je verhaal, je zorg, je initiatief hoe gaan we elkaar versterken. Buiten de politiek, maar ook in de raadzaal sturen op besluiten. Niet alles in het leven is politiek. Politiek is een deel van een proces, maar in heel veel gevallen kan het ook zonder een politiek besluit. Dat is waar we naartoe willen een samenleving die weer zorg draagt voor zijn eigen buurt en wijk. En loop je ergens tegen aan, dan kunnen we elkaar adviseren of helpen. Het politieke instrument over de staat regelt het wel voor ons, is een gedachtengoed wat niet meer van deze tijd is. Dus samen moeten we weer leren hoe we met elkaar onze samenleving draaiende houden en dingen gaan ombuigen.

Mensen gaan op zoek naar bewoners met een vergelijkbaar idee, probleem, kans. Op ons platform kunnen ze dat kenbaar maken en een oproep doen aan anderen om mee te denken, mee te doen, om iets in beweging te krijgen. Niet alle aangedragen ideeën of problemen of ergernissen zijn politiek, maar ze zijn een gedeelde zorg. De vraag is wat kunnen we er zelf aan doen en waar hebben we elkaar; of de politiek of het bedrijfsleven nodig om elkaar verder te helpen. De agenda of de thema’s die van belang zijn worden door inwoners zelf geprioriteerd. Zo maken we gebruik van elkaars kundigheid en zetten we ons op die terreinen in waar een ieder goed in is. Samen SV heeft dus daarom vertegenwoordiging in de politieke arena nodig om die onderwerpen die daar geagendeerd moeten worden, daar ook in debat te brengen.

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content