Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

MOTIE: Korte metten met oneigenlijk woongebruik

MOTIE: Korte metten met oneigenlijk woongebruik

Woonfraude
Uitslag stemming motie: 32 voor | 0 tegen

Samen Stichtse Vecht kreeg veel signalen van overlast, die onze bewoners ervaren in de wijken. Na dieper onderzoek kregen wij vermoedens van ernstige woonfraude in enkele kernen. Om die vermoedens te toetsen hebben we het woonfraude meldpunt ingericht en zijn in een paar dagen veel meldingen gedaan door bewoners.

Woonfraude

Lees ook ons persbericht.

We concluderen dat de huidige vorm van handhaving niet effectief genoeg gebleken is, dat bewoners recht hebben op een veilige en leefbare woonomgeving en dat deze praktijken van woonfraude per direct moeten stoppen. Hier moet NU actief en slim op gehandhaafd worden.
Daarom bieden wij al initiatiefnemer samen met alle andere partijen, raadsbreed, de motie “Korte metten met oneigenlijk woongebruik!” in stemming, om de gemeente NU de opdracht te geven in te grijpen.

Veel bewoners ervaren een groot gevoel van onveiligheid, wat we #Samen NU moeten aanpakken! De motie staat onder de video.


De Raad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 30 september 2020,

overwegende dat:
 • het digitaal meldpunt woonfraude inzichtelijk heeft gemaakt dat er sprake is van oneigenlijk woongebruik waarbij met name eengezinswoningen worden gebruikt voor kamerverhuur;
 • de meldingen bij het digitale meldpunt alleen al in Maarssen en Maarssenbroek betrekking hebben op tientallen woningen;
 • uit de meldingen blijkt dat er sprake is van een sterke stijging van het oneigenlijk woongebruik;
 • veel inwoners aangeven in hun woonomgeving toenemende vervuiling, geluidsoverlast, stankoverlast en parkeeroverlast te ervaren door vaak wisselende groepen bewoners die geen binding hebben met de wijk;
 • inwoners aangeven zich door deze ontwikkeling minder veilig te voelen in de eigen woonomgeving;
 • betreffende panden nauwelijks onderhouden worden en veel zichtbaar achterstallig onderhoud hebben waardoor verpaupering op de loer ligt;
  inwoners alleen anoniem willen melden en bewoners niet durven aan te spreken op ongewenst gedrag uit angst voor represailles;
 • sommige inwoners zich soms na jaren, radeloos en reddeloos voelen omdat de situatie alleen maar verslechterd en er geen paal en perk wordt gesteld aan deze toenemende overlast; deze inwoners het gevoel hebben geen kant op te kunnen en vrezen dat het eigen huis onverkoopbaar is geworden;
 • de gemeente tot nu toe alleen reactief handelt; pas na een schriftelijk ondertekend ingediend handhavingsverzoek wordt overgegaan tot het aanschrijven van de huiseigenaar en het inzetten van toezichthouders;
 • er voldoende aanknopingspunten zijn om te mogen handhaven bijvoorbeeld op basis van het bestemmingsplan, het bouwbesluit of de woonverordening; uit de Utrechtse praktijk blijkt dat effectief handhaven een “slimme” methodiek vereist;
 • de gesignaleerde toename wordt versterkt door de gespannen woningmarkt, wat dit soort praktijken in de hand werkt;
constaterende dat:

Utrecht succesvol en proactief beleid heeft gevoerd om oneigenlijk woongebruik, malafide pandeigenaren en woonfraude aan te pakken;

 • door het succesvolle Utrechtse beleid er een waterbedeffect is ontstaan, waar met name Maarssenbroek de nadelige gevolgen van ondervindt;
 • het oneigenlijk gebruik van woningen toeneemt en de verkoop aan dit soort pandeigenaren geen halt wordt toegeroepen;
 • er vaak sprake lijkt te zijn van te veel bewoners in een woning de zogenaamde “overbewoning”;
 • de huidige vorm van reactieve handhaving niet effectief genoeg gebleken is;
 • inwoners recht hebben op een veilige en leefbare woonomgeving;
 • tegen deze praktijken proactief en slim moet worden opgetreden en gehandhaafd;
van mening zijnde dat:
 • de huidige vorm van handhaving niet effectief genoeg gebleken is;
 • bewoners recht hebben op een veilige en leefbare omgeving;
 • deze praktijken per direct moeten stoppen en er actief en slim op moet worden gehandhaafd;
draagt het college op:
 1. de urgentie van dit prangende probleem te onderkennen en gemeentebreed in te zetten op een proactieve koers tegen oneigenlijk woongebruik;
 2. deze op te stellen proactieve koers en kordate aanpak mee te nemen in de integrale aanpak ‘Schoon, Heel en Veilig’ die aan de raad in november 2020 wordt voorgelegd en dit niet af te laten hangen van de pilot “Goed Verhuurderschap”;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming
Uitslag stemming Motie M26

 

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content